Publicaties

 

Publieke moraal

De prachtige symfonie van broederschap: sociale hoop in bange dagen, Christen Democratisch Verkenningen, Winter 2016.

PDF - file

Satire en politiek incorrecte taal: de premie op taboe-doorbreken,Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, nr. 3 (2015), 73-83.

PDF - file

De noodzaak van verheffing – Over mateloosheid en de hegemonie van de ‘eigen keuze’ - doctrine, S&D 68 (7/8) 2011: 45-56.

PDF - file

Revitalisering van informeel gezag: gezag en vrijheid verzoend, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 103 (1) 2011: 21-34.

PDF - file

De islam afgekraakt - het zelfreinigend vermogen van de democratie, in: S. Vellenga et al. (red.), Mist in de polder. Zicht op ontwikkelingen omtrent de islam in Nederland, Forum reeks religie en samenleving - Aksant Amsterdam, 2009, pp. 149-172

Sociale hoop in liberale tijden, in: M. Becker (red.), Christelijk Sociaal Denken. Traditie, Actualiteit, Kritiek, Budel: Damon, 2009, pp. 182-196.

PDF - file

Introductie: De sociale kwaliteit van het stedelijke domein. Veiligheid en publieke vertrouwdheid, Beleid & Maatschappij, themanummer De sociale kwaliteit van het stedelijke domein, vol. 36, nr.3, 2009, pp. 152-156. PDF - file

Te gast in (semi-)publieke ruimtes. Naar conviviale stedelijke omgangsvormen, Beleid & Maatschappij, themanummer De sociale kwaliteit van het stedelijke domein, vol. 36, nr.3, 2009, pp. 202-216.

PDF - file

Negatieve beeldvorming over moslims: intolerantie of cultuurconflict? Justitiële verkenningen, 33 (1) 2007, pp. 50-69.

PDF - file

Hedendaagse intolerantie. Eerherstel voor weerbaar en fatsoenlijk handelen, in: W. Derkse (red.) Grenzen aan de tolerantie, Budel: Damon, 2004, pp. 83-94.

Rationele instituties, irrationele emoties. Over Zijdervelds cultuurkritiek, in H. van de Braak en Ton Bevers (red.), De waarde van instituties. Essays voor Anton Zijderveld, Amsterdam University Press, 2003, pp. 212-227.

Tolerantie een interim-waarde? Schuivende werkvelden van (in)tolerantie, in: M. ten Hooven (red.), De lege tolerantie. Over vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland, Amsterdam: Boom, 2001, pp. 259-268.

De jazz van de moderne ervaring. Over cultuurvernieuwing, plezier en belevingswaarde. Beleid en Maatschappij, 6 (11 november 1995), pp. 330-341.

PDF - file

Burgerschap

Burgerparticipatie en ‘crafting’ in het lokale veiligheidsbeleid, Tijdschrift voor Veiligheid, 14 (1) (2015): 3-21 (Met M. van der Land)

PDF - file

(met M. Becker en T. Eikenaar) Burgers als trustees. Participatie, informele vertegenwoordiging en representativiteit, Beleid & Maatschappij 40 (1): 6-25

PDF - file

(met Nelleke Toenders) Actieve burgers staan niet graag alleen. Lokale veiligheidszorg in achterstandswijken, in: M. Ham en I. Verhoeven (red.), Brave burgers gezocht. De grenzen van de activerende overheid, Van Gennep / TSS jaarboek, 2010, pp. 143-159

PDF - file

Verwijderd van de straat. Over veiligheid door gebiedsverboden, in: H. Boutellier, N. Boonstra & M. Ham (red.), Omstreden ruimte: over de organisatie van spontaniteit en veiligheid, Amsterdam: Van Gennep, 2009, pp. 99-118.

PDF - file

Volksberaad over Europa. Referenda en populisme voorbij, in: M. Becker, K. Klop, B. van Stokkom, J-P. Wils (red.), Na het referendum over Europa. Een weg uit de impasse, Budel: Damon, 2006, pp. 57-78.

PDF - file

Deliberatie zonder democratie? Ongelijkheid en gezag in interactieve beleidsvorming, in Beleid en Maatschappij, 2003, nr. 3, pp. 153-165.

Politie en lokale veiligheid

Overlastbestrijding in Amsterdam. Samenwerking bij handhaven in de openbare ruimte, in: Hans Boutellier e.a. (red.), Perspectieven op veiligheid. Van burgerschap tot veerkracht, Amsterdam: Vrije Universiteit 2016, pp. 37-52.

PDF - file

Politie in tweevoud: centraal en decentraal. Een analyse van enkele achtergronden en spanningen, Justitiële verkenningen, 2015 41 (2): 39-54 (met J. Terpstra).

PDF - file

Lessons to be learned. De lokale inbedding van de politie in Engeland & Wales en Nederland, Tijdschrift voor Veiligheid, 2014, nr. 1, pp. (met H. Greven en H. Boutellier).

PDF - file

Democratie en gezagsschuwheid. Naar een robuuste opvatting van politieel gezag,Cahiers Politiestudies, 2013, nr. 31 (Het gezag van de politie), pp 55-70.

PDF - file

Boa’s in de openbare ruimte; naar een volwaardige beroepsgroep naast de politie? Tijdschrift voor de Politie, 76 (7) (2014), pp. 6-10 (met T. Eikenaar)

PDF - file

(met J. Terpstra) Internationale ontwikkelingen in onveiligheid als stedelijkheidsfobie. Angst en onmacht in de hygiënische stad, Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 3 (2): 137-154.

PDF - file

(met J. Terpstra) Internationale ontwikkelingen in onveiligheid als stedelijkheidsfobie. Angst en onmacht in de hygiënische stad, Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 3 (2): 137-154.

PDF - file

(met J. Terpstra) Internationale ontwikkelingen in toezicht en handhaving. Van wijkagent tot stadswacht en boa, Secondant nr. 6, December, 6-10.

PDF - file

(met J. Terpstra en R. Spreeuwers) Toezichthouders en handhavers in de (semi)publieke ruimte – een internationale vergelijking, Den Haag WODC, 1-136

PDF - file

De problematische regierol van gemeenten: naar een democratische lokale veiligheidszorg, in: R. van Steden (red.), Strategieën van lokale veiligheid, Amsterdam: AUP, 2011, 67-80.

PDF - file

Orde handhaven en vrede bewaren. Waarom de omvangrijkste politietaak weinig prestige heeft, in: B. van Stokkom, J. Terpstra en L. Gunther Moor (red.), De politie en haar opdracht: de kerntakendiscussie voorbij, Apeldoorn/Antwerpen: Maklu, 2010, pp. 139-162

PDF - file

Preventie van wanorde en dreigend buurtverval. Een herwaardering van ‘broken windows policing’ in Strafblad, 2010, nr. 5

Politie en de reproductie van orde, in: Openbaar bestuur, vol 20, nr. 12, 2010, pp. 35-38

De heerlijke nieuwe wereld van lokale veiligheid. Scenario’s politie en burgerschap 2020, (met G. van den Brink) , Apeldoorn: Politieacademie, 2010 pp. 1-45.

PDF - file

Actieve burgers in onveilige wijken, Tijdschrift voor de Politie, (met Nelleke Toenders), vol. 71, nr. 6, 2009, pp. 30-33.

Omstreden orde: naar een gepolitiseerde veiligheidszorg, in P. Ponsaers en L. Gunther Moor (red.), Reassurance policing: concepten en receptie, Brussel: Politea, 2007, pp. 153-182

Regulering van antisociaal gedrag. Aanpak van persistent overlastgevende jongeren in Engeland en NederlandTijdschrift voor veiligheid, nr. 3, 2007: 36-50.

PDF - file

Probleemgericht werken in lokale veiligheidsnetwerken, in: P.L. Meurs, E.K. Schrijvers en G.H. de Vries (red.), Gebruik van lokale kennis en ervaring voor beleid. Leren van de praktijk, WRR Verkenningen 12, AUP 2006, pp. 91-118, (met J. Terpstra).

PDF - file

Tanend gezag van de politie, Het tijdschrift voor de politie, jrg. 68, nr.23, februari 2006, pp. 24-27.

Naar professionele manieren van aanpreken, Het tijdschrift voor de politie, jrg. 68, nr. 3, maart 2006, pp. 12-16.

Zero tolerance in de praktijk. Handhaving van de ‘kleine norm’ door politie of boa’s?  Justitiële verkenningen, 2005, nr. 6., pp. 44-59.

PDF - file

Handhaving. Eerst kiezen, dan doen. Deelrapport 1. Sociaal-wetenschappelijke mogelijkheden en beperkingen, Expertisecentrum Rechtshandhaving, Ministerie van Justitie, 2004, pp. 1-56.

PDF - file

Herstelrecht

Desert in a reparative frame, Panopticon , 2016 37 (6): 560-563 (boekbespreking) .

PDF - file

Herstelrechtelijke rituelen: maximalisatie van emoties? (boekbespreking) Tijdschrift voor Herstelrecht, 16 (1) (2016): 59-62.

PDF - file

Positieve veiligheid en het verlangen naar gemeenschap. Naar een criminologie van vredesopbouw, Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 6 (3) (2016), 116-125.

PDF - file

Actieve verantwoordelijkheid in het strafrecht. Naar een brede opvatting van ‘recht doen’, Justitiële verkenningen, 39 (1) (2013): 90-105.

PDF - file

Avances naar herstelrecht. Het Hulsman-syndroom voorbij? Tijdschrift voor Herstelrecht, 2012, nr. 1, pp. 57-63.

PDF - file

Houdt religie af van misdaad? Over de impact van geloof, religieus geïnspireerde programma’s en rehabilitatie van daders, Tijdschrift voor Herstelrecht, vol. 9, nr. 4, 2009, pp. 8-25

PDF - file

Steunnetwerken voor delinquente jongeren. Naar een bredere visie op herstel, in: E. Claes et al. (red.), Herstel en jeugd: nu in het recht. Brugge: die keure, 2008, pp. 39-49

PDF - file

Mediation in strafzaken: waarom wenselijk? Tijdschrift voor Herstelrecht, 2008, nr. 2, 55-62

PDF - file

Vergeving en verzoening in herstelrecht, Tijdschrift voor Herstelrecht, 2008, nr. 4, 7-19

Opinieparadoxen. Steun voor herstelgerichte sancties in een punitief klimaat, Tijdschrift voor Herstelrecht, vol. 5, 2005, nr. 1, pp. 41-52

PDF - file

De taboeïsering van wraak. Is wraak moreel aanvaardbaar? Justitiële verkenningen, 2003, vol. 29, nr. 5, pp. 46-55.

PDF - file

Herstelbemiddeling en de organisatie van schaamte. Werken aan emoties, in H. Boutellier, H. Kunneman, e.a. (red.), De straf voorbij. Morele praktijken rondom het strafrecht, Amsterdam: SWP, 2001, pp. 74-88.

PDF - file

Misdaad en straf

Alledaags geweld. De persistentie van eer en wraak, Speling, 2016 n.2. 8-15.

PDF - file

Het kwaad. Enkele inleidende gedachten, (met M. Cools), Tijdschrift over Cultuur en Criminologie, nr. 3 (2014), pp. 5-19.

PDF - file

De gespleten persoonlijkheid van de massamoordenaar (boekbespreking A. De Swaan), Tijdschrift over Cultuur en Criminologie, nr. 3 (2014), pp. 97-103.

PDF - file

Actieve verantwoordelijkheid in het strafrecht. Naar een brede opvatting van ‘recht doen’, Justitiële verkenningen, 39 (1): 90-105.

PDF - file

Religie, criminaliteit en geweld: ambivalente bevindingen, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 2 (2) 2011: 23-36

PDF - file

Triviale, reductionistische en verkennende vormen van criminologie. Hoe collectieve strafverlangens bestuderen? In: D. Siegel, F. van Gemert & F. Bovenkerk (red.),Culturele Criminologie, Den Haag: BJU, 2009, pp. 235-248

Lemma Straf, in: M. Becker e.a. (red.), Lexicon van de Ethiek, Assen: Van Gorcum 2007, pp. 310-314

PDF - file

Lemma  Doodstraf in: M. Becker e.a. (red.), Lexicon van de Ethiek, Assen: Van Gorcum 2007, 77-81

PDF - file

De strafwedloop. Punitieve verlangens in populistische tijden, Filosofie en Praktijk, 2004, vol. 25, nr. 5, pp. 22-35

Herstel, zelfcorrectie en communicatief straffen, in B. van Stokkom (red.), Straf en herstel. Ethische reflecties over sanctiedoeleinden,  Den Haag: BJU 2004, pp. 287-313.

PDF - file

Het mannelijk ego. Over onzekerheid, hoge eigendunk en agressie. Justitiële verkenningen, 2000, vol. 26, nr. 1, 48-60.

PDF - file

Expressief masculinisme; over de toekomst van "zinloos" geweld, in G.J.N. Bruinsma e.a. (red.), Vooruitzichten in de criminologie, SDU Den Haag 2000, pp. 89-108.